Showing posts with label Hình nền Galaxy S6 Edge Plus. Show all posts
Showing posts with label Hình nền Galaxy S6 Edge Plus. Show all posts

Saturday, January 30, 2016

Top 30 Hình Nền Galaxy S6 Edge PlusThay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.

Hình nền mây Galaxy S6 Edge Plus


Thay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.

Hình nền Love Galaxy S6 Edge Plus


Thay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.

Hình nền hoàng hôn Galaxy S6 Edge Plus


Thay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.

Hình nền Hello Kitty Galaxy S6 Edge Plus


Thay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.

Hình nền Hello Kitty Galaxy S6 Edge Plus


Thay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.

Hình nền chó sói Galaxy S6 Edge Plus


Thay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.

Hình nền chiếc ô Galaxy S6 Edge Plus


Thay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.

Hình nền Colorful Galaxy S6 Edge Plus


Thay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.

Hình nền cỏ Galaxy S6 Edge Plus


Thay đổi hình nền cho tất các dòng điện thoại Samsung

Bạn thực hiện các bước sau

Ứng dụng/Cài đặt/Hiển thị và hình nền/Màn hình nền

Ở đây bạn có ba lựa chọn.

Màn hình chờ
Màn hình khóa
Màn hình chờ và khóa

Điện thoại của bạn được cài đặt bằng tiếng Anh thì thực hiện các bước dưới đây

Settings > Display and Wallpaper > Wallpaper: Tap on the top left corner option to select Lock screen and then from below you can select the Gallery app to find the wallpaper

You can also go straight to the Gallery app, find the picture, select "More" on the top right, choose "Set as wallpaper", and then choose Lock screen.